Dự án

BẢNG GIÁ THUÊ PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ VÀ TÍCH HỢP ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG

GIÁ THUÊ CỦA MỖI ĐƠN VỊ TRONG MỘT THÁNG

Dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm.
  • Dịch vụ thuê cho một đơn vị mỗi tháng
  • Giá thuê dịch vụ phần mềm đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

3.200.000đ/đơn vị/tháng

ĐĂNG KÝ THUÊ

 

GIÁ THUÊ CỦA 114 ĐƠN VỊ TRONG 1 NĂM

Dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm.
  • Dịch vụ thuê cho 114 đơn vị mỗi năm
  • Giá thuê dịch vụ phần mềm đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

4.377.600.000đ/114 đơn vị/năm

ĐĂNG KÝ THUÊ

 

GIÁ THUÊ CỦA 114 ĐƠN VỊ TRONG 3 NĂM

Dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm.
  • Dịch vụ thuê cho 114 đơn vị trong 3 năm
  • Giá thuê dịch vụ phần mềm đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

9.439.200.000đ/114 đơn vị/03 năm

ĐĂNG KÝ THUÊ