Dự án

BẢNG GIÁ THUÊ TRÊN WEB CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1/ GIÁ THUÊ CỔNG THÔNG TIN CỦA MỖI ĐƠN VỊ

 

Năm đầu tiên:  30.000.000đ/đơn vị/năm

- Khởi tạo Cổng thông tin điện tử.

- Đào tạo và vận hành Cổng thông tin điện tử.

- Xây dựng trang thông tin giấy mời họp.

- Chuyển đổi csdl từ cổng thông tin điện tử cũ qua cổng mới.

- Miễn phí thuế GTGT.

Dịch vụ thuê năm tiếp theo: 9.727.500đ/đơn vị/năm

- Thuê phần mềm, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử với giá: 7.500.000đ/đơn vị.

- Thuê máy chủ lưu trữ giữ liệu với giá (gồm thuế VAT 10%): 2.227.500đ/đơn vị

 

2/ GIÁ THUÊ CỔNG THÔNG TIN CỦA 32 ĐƠN VỊ

 

Năm đầu tiên: 949.000.000đ/32 đơn vị/năm

- Khởi tạo Cổng thông tin điện tử.

- Đào tạo và vận hành Cổng thông tin điện tử.

- Xây dựng trang thông tin giấy mời họp.

- Chuyển đổi csdl từ cổng thông tin điện tử cũ qua cổng mới.

- Miễn phí thuế GTGT.

Dịch vụ thuê năm tiếp theo: 311.280.000đ/32 đơn vị/năm

- Thuê phần mềm, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử với giá: 240.000.000đ/32 đơn vị.

- Thuê máy chủ lưu trữ giữ liệu với giá (gồm thuế VAT 10%): 71.280.000đ/32 đơn vị

 

3/ GIÁ THUÊ CỔNG THÔNG TIN CỦA 100 ĐƠN VỊ

 

Năm đầu tiên: 3.000.000.000đ/100đơn vị/năm

- Khởi tạo Cổng thông tin điện tử.

- Đào tạo và vận hành Cổng thông tin điện tử.

- Xây dựng trang thông tin giấy mời họp.

- Chuyển đổi csdl từ cổng thông tin điện tử cũ qua cổng mới.

- Miễn phí thuế GTGT.

Dịch vụ thuê năm tiếp theo: 972.750.000đ/100 đơn vị/năm

- Thuê phần mềm, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử với giá: 750.000.000.000đ/100 đơn vị.

- Thuê máy chủ lưu trữ giữ liệu với giá (gồm thuế VAT 10%): 222.750.000đ/100 đơn vị