Dự án

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Hệ thống trục liên thông kết nối Tp.HCM (ESB)
* Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (ExpressWay)
* Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành qua mạng(iDesk)
* Phần mềm quản lý Kho lưu trữ dữ liệu (iHippo)
* Phần mềm Kho lưu trữ và xử lý dữ liệu (iOcean)
* Liên thông Phần mềm theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ