Giải pháp công nghệ

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm toàn diện đáp ứng tất cả các yêu cầu đặt ra của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về triển khai:

- Cổng Dịch vụ công cấp bộ, tỉnh, thành phố: tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện bộ, cấp tỉnh thành phố.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành: hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý văn bản để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thành để đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

- Hệ thống đánh giá sự hành lòng của người dân: cho phép đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính từ nhận xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Giải pháp công nghệ phần mềm:  Chúng tôi phát triển trên giải pháp nền tảng mở giải quyết vấn đề lên thông, nâng cấp mở rộng về sau và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định

1. Cổng Dịch vụ công gồm các chức năng cơ bản như:

- Hỗ trợ điền thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu vào biểu mẫu điện tử;

- Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến;

- Tạo lập hồ sơ hành chính điện tử;

- Trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

- Xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

- Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

- Thống kê kết quả giải quyết hồ sơ;

- Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng;

- Tra cứu dịch vụ công theo tiêu chí;

- Ghi lưu nhật ký, thống kê, báo cáo truy cập;

- Chức năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử;

- Tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử;

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;

- Liên thông, tích hợp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành.

- 18 nhóm tiêu chí cụ thể quy định tại Phụ lục III Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT như: Hỗ trợ điền thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu vào biểu mẫu điện tử; Cung cấp dịch vụ công; Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến; Tạo lập hồ sơ hành chính điện tử; Trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Thống kê kết quả giải quyết hồ sơ; Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng; Tra cứu dịch vụ công theo tiêu chí; Tạo câu hỏi tham vấn, khảo sát; Quản lý hồ sơ; Đăng ký thông tin người sử dụng; Ghi lưu nhật ký, thống kê, báo cáo truy cập; Chức năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính/bưu chính công ích; Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử; Tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

2. Hệ thống thông tin một cửa điện tử gồm các nhóm chức năng cơ bản như: Quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ; Báo cáo thống kê; Quản lý hồ sơ, tài liệu; Quản lý danh mục; Quản trị người sử dụng; Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Điều hành, tác nghiệp; Các tiện ích; Liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 25 tiêu chí cụ thể quy định tại Phụ lục II Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT thuộc các nhóm tiêu chí như: Quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ; Báo cáo thống kê; Quản lý hồ sơ, tài liệu; Quản lý danh mục; Quản trị người sử dụng; Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Điều hành, tác nghiệp; Các tiện ích; Liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Về an toàn thông tin: giải pháp phần mềm Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử do chúng tôi cung cấp cam kết tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia - Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toán hệ thống thông tin theo cấp độ (TCVN 11930:2017)

4. Về hiệu năng của phần mềm: đáp ứng các yêu cầu về thời gian phản hồi trung bình, thời gian phản hồi chậm nhất, hiệu suất làm việc của máy chủ dữ liệu và máy chủ ứng dụng, khả năng truy cập và sử dụng đồng thời, thời gian hoạt động liên tục. Sáu (06) tiêu chí cụ thể được quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT

5. Về các yêu cầu khác: đáp ứng 26 tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục V Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT như: Giao diện với người sử dụng đầu cuối dựa trên nền tảng web, hỗ trợ người sử dụng cuối sử dụng thiết bị cầm tay thông minh (ví dụ: điện thoại thông minh, máy tính bảng...); Dễ dàng tìm thấy dịch vụ: người sử dụng dễ dàng tìm được dịch vụ sau tối đa 03 lần bấm chuột từ trang chủ của cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến; dễ dàng tìm được dịch vụ bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến. Hồ sơ, thành phần hồ sơ do người dân nộp sau khi được cơ quan nhà nước xác thực tại các bước giải quyết thủ tục hành chính phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để sử dụng lại (khi cần thiết); Tích hợp, cung cấp thông tin cho Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông

6. Ngoài ra do phần mềm chúng tôi được phát triển do chính đội ngũ của chúng tôi. Và phần mềm phát triển trên nền tảng công nghệ mở nên việc tuỳ chỉnh, nâng cấp, liên thông với phần mềm khác luôn chủ động, linh hoạt.

 

Quý cơ quan đơn vi có nhu cầu hãy để chúng tôi có cơ hội trình bày, tư vấn giải pháp và triển khai toàn điện. Công ty HD King hận hạnh phục vụ quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ nêu trên website.